Awarie, rodzaje badań i naprawa żurawi wieżowych

12 sierpnia 2019

żurawie

Żuraw wieżowy jako urządzenie transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu wymaga odpowiednich działań konserwujących oraz niekiedy naprawy powstałych podczas eksploatacji awarii.

Sytuacje, w których najczęściej następuje do wypadków i awarii żurawi wieżowych

W przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji operator żurawia wieżowego ma obowiązek przerwać pracę, zatrzymać żuraw oraz odpowiednio go zabezpieczyć. W przeciwnym wypadku może dojść do awarii i wypadku, które skutkować będą koniecznością zrealizowania naprawy żurawia.

Sytuacje zagrożenia eksploatacyjnego występują zazwyczaj w przypadku stwierdzenia uszkodzenia konstrukcji nośnej, nieprawidłowości działania urządzeń sterowniczych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, czy układów i mechanizmów poruszających żuraw. Poza tym do wypadków dochodzi również w przypadku: zsunięcia się liny z bębna, pracy przy niedostatecznej widoczności, wystąpienia przecieków wewnętrznych i zewnętrznych w układach hydraulicznych czy w przypadku nieprawidłowej pozycji lin podnoszenia lub układania się ich na krążku zblocza hakowego.

Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia wymienionych sytuacji, ponowne włączenie żurawia do pracy jest możliwe jedynie po usunięciu awarii i usterek, które były przyczyną wyłączenia go z ruchu, a także po przeprowadzeniu badania poawaryjnego i powypadkowego.

Jeśli operator zbagatelizuje niebezpieczne sytuacje i niedomagania żurawia, wówczas może dojść do utraty stateczności dźwignicy, przeciążenia oraz uszkodzenia jej konstrukcji nośnej lub porażenia prądem elektrycznym, co w konsekwencji stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno operatora, jak i jego najbliższego otoczenia. Dlatego też naprawa żurawi musi zostać zrealizowana jak najszybciej i zgodnie z aktualnymi dyrektywami i przepisami dozoru technicznego.

Rodzaje badań, którym podlegają żurawie wieżowe

W trakcie eksploatacji żurawi wieżowych dopuszczonych do ruchu wyróżnia się trzy rodzaje badań:

badania eksploatacyjne – w terminie wynikającym z bieżących potrzeb eksploatującego,
badania okresowe – w przypadku urządzeń objętych pełnym dozorem technicznym w terminach ustalonych przez zapisy prawne,
badania poawaryjne i powypadkowe – przeprowadzane w przypadku wystąpienia nieszczęśliwych wypadków lub awarii urządzenia w trakcie jego eksploatacji.

Badania poawaryjne i powypadkowe mają na celu określenie stanu technicznego dźwignicy oraz przyczyny usterki lub nieszczęśliwego wypadku. Badania te przeprowadza się na wniosek eksploatującego w formie zawiadomienia lokalnej jednostki UDT o wystąpieniu incydentu w trakcie eksploatacji urządzenia transportu bliskiego.

Badania techniczne zawsze przeprowadzane są w obecności eksploatującego oraz uprawnionego konserwatora i operatora z aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Przed przystąpieniem do badań urządzenie musi być sprawne technicznie, całkowicie zamontowane i przygotowane do eksploatacji zgodnie z warunkami opisanymi w instrukcji eksploatacji i rozporządzeniu.

Poza tym eksploatujący musi zapewnić bezpieczne warunki do przeprowadzenia badań oraz zapewnić niezbędne obciążenia i przyrządy inspektorowi.

 

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz