Piktogramy chemiczne z opisem - co zawierają?

28 lutego 2022

Wyraz z 20 stycznia 2009 roku weszło w życie tak zwane rozporządzenie CLP. Pochodzi ono z prawodawstwa Unii Europejskiej i określa w jaki sposób klasyfikowane i oznakowane powinny być wszystkie opakowania substancji oraz mieszanin. Obowiązek stosowania CLP dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również państw należących do Europejskiego obszaru gospodarczego.

Rozporządzenie CLP - Oznakowanie substancji niebezpiecznych

Obowiązek stosowania się do rozporządzenia CLP w sprawie, że jednocześnie przestał obowiązywać wymóg okazywania na etykietach klasyfikacji dsd. Zatem zgodnie z rozporządzeniem CLP każda etykieta musi posiadać stosowne oznakowanie, w skład którego wchodzą hasło ostrzegawcze, ale także nowe piktogramy oraz zwroty wyrażające rodzaj zagrożenia oraz konieczne środki ostrożności. Dlatego też każde opakowanie zawierające w sobie substancje oraz mieszaniny, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, muszą być opatrzone stosowną etykietą, na której znajdować będzie się rodzaj zagrożenia, zgodnie z rozporządzeniem CLP. Oznaczenia CLP mają bardzo ścisły charakter. Zgodnie z tym substancja niebezpieczna musi zawierać dołączoną do opakowania etykiety, na której znajdzie się nazwa oraz adres wraz z numerem telefonu dostawcy. Musi być również zamieszczona minimalna ilość danej substancji wy pakunkach, które zostają udostępnione dla ogółu społeczeństwa.

Konieczne jest również zawarcie na etykiecie stosownych identyfikatorów produktu. Te zaś obejmują nazwę i numer identyfikacyjny odnoszące się do trzeciego załącznika CLP. Ponadto w przypadku substancji, które powodować mogą szczególnie duże zagrożenie dla życia i zdrowia, a także podrażnienia skóry, działanie uczulające, a także bardzo wysoką toksyczność konieczne jest zawarcie piktogramów. Co to niewielkie grafiki, które wskazują na rodzaj zagrożenia. Piktogramy posiadają kształt kwadratu, który ustawiony jest na wierzchołku. Zawierają one ponadto czerwone obramowanie wraz z białym tle, na którym znajduje się czarny symbol. Piktogramy to jeden z najsilniej działających na użytkownika elementów informacyjnych. Ze względu na twój kształt, a także zastosowane kolory sprawiają, że użytkownik zwraca na nie uwagę. Ich kolorystyka bezpośrednio nawiązuje do znaków ostrzegawczych stosowanych na drogach publicznych. To też wskazuje na ich rangę oraz duże znaczenie informacyjne dotyczące danego produktu. Poza piktogramem konieczne jest także zastosowanie właściwego hasła ostrzegawczego. Mówi o tym artykuł 20 rozporządzenia CLP. Hasło musi być zatem zgodne z klasyfikacją poszczególnych substancji oraz mieszanin.

Więcej na temat oznaczeń opakowań CLP znajdziesz na stronie https://consultchem.pl/pojedynczy-post/3/oznakowanie-opakowan:-jakie/

Klasyfikacja CLP

Klasyfikacja CLP - co zawiera?

Zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem CLP ustalona została szczegółowa klasyfikacja mieszanin. Opiera się ona o:

- Dane odnoszące się do danej mieszaniny lub substancji– wskazujące na właściwości fizyczne substancji, a także rakotwórcze, toksykologiczne, jak również ekotoksykologiczne.

- Epidemiologiczne, są to na przykład dane pochodzące z zakładów pracy.

- Dane, które uzyskane zostały w oparciu o jakościowe lub ilościowe modele zależności między strukturą a aktywnością. Uzyskuje się i między innymi za pomocą metod in vitro.

- Dane na temat substancji pochodzące z dostępnej literatury naukowej, a także innych źródeł piśmiennych.

Może jednak dojść do sytuacji, w której nie będzie możliwe określenie poszczególnych rodzajów danych ze względu na ich brak. W takich sytuacjach klasyfikacja opiera się o tak zwany zasady pomostowe. Pozwalają one na klasyfikację substancji oraz mieszanin uwzględniając ich stopień zagrożenia zarówno dla życia i zdrowia człowieka jak i dla środowiska. Ważne jest zatem określenie w jakim stopniu dana substancja może wpływać negatywnie na organizmy żywe, a także na faunę i florę. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie stosownych badań naukowych. Nie zawsze jest to jednak możliwe za pomocą metod obliczeniowych czy też ilościowych. W takich wypadkach konieczne jest opieranie się na dotychczasowych badaniach naukowych, a także doświadczeniach. Możliwe jest oczywiście podjęcie nowych badań naukowych, które będą miały na celu określenie szkodliwości danej substancji lub mieszaniny. Jest to możliwe jednak tylko pod warunkiem, kiedy wszystkie inne wymienione wyżej możliwości zostały wyczerpane. Co więcej nowe badania muszą zostać przeprowadzone tylko zgodnie z obowiązującymi zasadami tak zwanej dobrej praktyki laboratoryjnej. Ponadto badania nie mogą one stanowić zagrożenia dla osób realizujących ich poszczególne etapy.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz